Polygraph

היטל השבחה

היטל השבחה הינו מס אשר מושת על בעל הזכויות בנכס ומוטל על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה מכוח התוספת השלישית ל"חוק התכנון והבניה". מטרתו הינה מטרה סוציאלית של "חלוקת העושר".

היטל זה ניתן לגבות בעקבות אישור תכנית בניין עיר, אישור הקלה, אישור לשימוש חורג.

ההיטל ישולם, ברוב המקרים, במועד מימוש הזכויות המשביחות כגון: מכר, הוצאת היתר בניה, אישור הקלה/שימוש חורג, אך הוא מחושב למועד אישור התוכנית או למועד אישרו ההקלה/שימוש חורג ולא למועד המימוש.

את שומת היטל ההשבחה עורכת הרשות המקומית, וניתן להגיש השגה על גובה החיוב ו/או על עצם החיוב.

לרוב, סכום ההיטל לתשלום יהיה בסכום השווה למחצית משווי ההשבחה.

באילו מקרים יוטל היטל השבחה?

היטל השבחה, כשמו כן הוא, הינו היטל המשולם כאשר ערך הנכס עולה (מושבח) בעקבות אחת מפעולות התכנון להלן:

  • אישור תכנית בניין עיר חדשה: אישור תוכנית בניין עיר שמעניקה זכויות בנייה המאפשרות בנייה נוספת בנכס או משנה את ייעוד הקרקע (כמו הפיכת קרקע חקלאית לקרקע למגורים). אפשר לחייב בהיטל השבחה גם בעלי נכסים אשר אינם נמצאים בתחומי התוכנית אם לדעת הועדה הנכס הושבח עקב פעולה תכנונית בתחום גובל.
  • הקלה: מקרים בהם הרשות המקומית מאפשרת בניה שלא על פי הוראות התוכנית למשל: חריגה מקו בניין, הגדלת תסכית וכדומה.
  • שימוש חורג: היתר לשימוש בנכס אשר אינו על פי השימוש המותר בתכנית, כגון שימוש בדירת מגורים כמשרד/מרפאה.

היטל ההשבחה לא יחול על תוכניות שאושרו לפני 01.07.1975.

קיימים מקרים בהם לבעל הזכויות בנכס יינתן פטור מהיטל השבחה.

בטרם תשלום בגין היטל השבחה מומלץ להיוועץ בשמאי מקרקעין אשר יכול לחסוך בעלויות התשלום.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות | צרו קשר

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.